fbpx

Privacy Policy

Privacyverklaring Manon Engels Photography[1]

Via deze privacyverklaring wil Manon Engels Photography alle klanten en personen die belangstelling tonen in haar werking informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe ermee wordt omgegaan.

Manon Engels Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in de algemene zin, hieromtrent vragen heeft of contact met de fotografe wenst op te nemen dan kan dat via de volgende contactgegevens:

Per post : Eksaardebaan 49, 9160 Lokeren

Via mail: info@manonengels.be

Telefonisch: (+)32 473/62.20.17

Manon Engels Photography doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Manon Engels Photography respecteert dan ook de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

 1. Identiteitsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregister- of ondernemingsnummer;
 2. Contactgegevens: adres, telefoonnummer en emailadres
 3. Financiële gegevens, o.a. bankrekeningnummer, betalingen, …
 4. Beeldmateriaal: foto’s en video’s met eventueel geluidsopnamen.

Manon Engels Photography zal geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, tenzij daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming werd bekomen

Enkel gegevens die klanten of betrokkenen zelf met ons meedelen worden gebruikt, via o.a. contactformulier op de website, persoonlijk/telefonisch contact, contact via email, Facebook of Instagram

Manon Engels Photography houdt zich het recht voor om het beeldmateriaal gemaakt tijdens fotoshoots of workshops te publiceren via haar kanalen. De betrokken personen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verwerkingsdoeleinden

Manon Engels Photography verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor onder andere maar niet uitsluitend voor:

 • Klanten- en orderbeheer;
 • Klantenadministratie en het aanmaken van een klantenbestand;
 • Aanbieden van producten of diensten (fotoshoots of workshops);
 • Opvolgen van bestellingen en leveringen;
 • Afleveren van goederen of verlenen van diensten;
 • Facturatie
 • Inlichtingen te verstrekken omtrent wijzigingen van de aangeboden goederen of diensten;
 • Uitvoeren van directe marketing en gepersonaliseerde reclame zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten of workshops, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zou kunnen zijn voor de klant (met gebruik van beeld- en geluidsmateriaal);
 • Beantwoorden aan een wettelijke verplichting.

Manon Engels Photography verzamelt of verwerkt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven, tenzij klant hiertoe voorafgaandelijk toestemming geeft.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door Manon Engels. Zij kan echter wel gebruikmaken van de diensten van een derde partij voor het verzorgen van:

 • Klantenadministratie
 • Reservatie van fotoshoots en workshops;
 • Internetomgeving (webhosting)
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform, …);
 • Bestellingen en betalingen (bestelplatform, online fotogalerij).

Manon Engels Photography geeft de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij er op haar een wettelijke verplichting en toelating rust (lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van de beschreven doeleinden.

Indien Manon Engels Photography persoonsgegevens wenst te delen met derden buiten de beschreven doeleinden zal zij hiervoor schriftelijke toestemming vragen.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in de overeenkomst die de klant met Manon Engels Photography is aangegaan, voor het verstrekken van laatstgenoemde haar diensten; en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die de klant aan Manon Engels Photography heeft gegeven om de door de klant meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtmatigheid van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 a, b, f van de AVG van 27 april 2016.

Klant geeft, door aanvaarding van de offerte, toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden zoals geformuleerd in punt 8 van deze privacyverklaring

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering’ van de overeenkomst tussen Manon Engels Photography en de klant, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer de belangen/grondrechten/fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens strekken, zwaarder wegen dan die belangen.

Het gebruik van beeldmateriaal

Bij elke activiteit waar Manon Engels Photography foto’s neemt is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar foto’s publiekelijk verspreid worden, dit uitdrukkelijk kan melden aan Manon Engels Photography en de organisator.

Duurtijd van bewaring persoonsgegevens

Manon Engels Photography bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

Manon Engels Photography verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de eerste fotoshoot of deelname aan een workshop.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

De klant heeft een recht op inzage van de persoonsgegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 AVG.

De klant heeft het recht om van Manon Engels Photography een verbetering of vervollediging van de hem betreffende onjuiste gegevens te verkrijgen.

De klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing (bv. door middel van een uitschrijfmogelijkheid in emails).

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit een effect heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de klant Manon Engels Photography contacteren via de Facebook Messenger applicatie of via email: info@manonengels.be. Manon Engels Photography kan de klant vragen om zich te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Manon Engels Photography neemt passende en redelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt waar nodig.

Wanneer een datalek wordt vastgesteld, zal Manon Engels Photography hiervan, zonder onredelijke vertraging, een mededeling doen aan de betrokken klant(en), alsook van de waarschijnlijke gevolgen en de maatregelen die zij heeft gesteld of genomen om het datalek en eventuele verdere nadelige gevolgen aan te pakken.

Als klant het idee heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan de klant Manon Engels Photography contacteren via Facebook Messenger of via email: info@manonengels.be.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

+32 (0)2 274 48 78

Wijziging privacyverklaring

Manon Engels Photography kan haar privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zal zij een aankondiging doen op de website.

[1] Laatst gewijzigd op 11 juli 2019