fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1.    Definities

1.1  De fotografe: Manon Engels Photography
1.2 Klant: degene met wie de fotografe een overeenkomst is aangegaan
1.3 Partijen: de fotografe en klant samen

2.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door de fotografe.
2.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

3.    Aanbiedingen en offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een offerte is maximaal 14 dagen geldig (inclusief weekend- en feestdagen), tenzij een andere termijn is bepaald.
3.3 Als de klant de offerte niet schriftelijk binnen de voormelde termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
3.4 Offertes gelden niet voor nabestellingen of toevoegingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.    Aanvaarding

4.1 Bij aanvaarding van een offerte door de klant behoudt de fotografe het recht om de offerte alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt de fotografe slechts nadat de klant op schriftelijke wijze heeft bevestigd.
4.3 Wanneer de offerte wordt aanvaard, betaalt de klant een voorschot. Na betaling is de datum van de fotosessie gereserveerd.

5.    Annulering

5.1 Indien de klant de fotosessie annuleert is hij 30% van de prijs verschuldigd als forfaitaire en conventionele schadevergoeding.
5.2 Bij annulatie gedurende, of na, de laatste 48 uur voor aanvang van de fotosessie zal het integrale goedgekeurde offertebedrag worden aangerekend als vergoeding voor de misgelopen opbrengsten en gemaakte kosten.

6.    Prijzen

6.1 Alle prijzen die de fotografe hanteert zijn in euro’s. Bovenop de pakketprijs staat de klant in voor de overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
6.2 Prijzen die op de website vermeld staan, kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De nieuwe prijzen zijn van toepassing op alle shoots die vanaf die datum worden geboekt.
6.3 De prijs voor een dienstverlening wordt bepaald op basis van de pakketprijs die per type fotoshoot wordt bepaald.
6.4 De prijs voor extra uren wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven.
6.5 Indien partijen voor een dienstverlening een totaalbedrag zijn overeengekomen, dan is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben bedongen dat het een vaste prijs is waarvan niet kan worden afgeweken.

7.    Betalingen en betalingstermijn

7.1 Bij het aanvaarden van de offerte voor huwelijksfotografie betaalt de klant een niet-terugbetaalbaar voorschot van 30% van de offerteprijs om de fotosessie definitief te reserveren. Voor andere fotosessies (portretfotoshoot) wordt de session fee integraal op voorhand betaald ten minste 14 dagen na de boeking. In deze session fee zitten nog geen digitale foto’s of geprinte fotoproducten vervat.
7.2 Na het huwelijk ontvangt de klant enkele foto’s als preview en voldoet de klant de betaling van het volledig resterende bedrag.
7.3 Bij een portretfotoshoot worden de foto’s en fotoproducten uitgekozen tijdens een revealsessie.
7.4 Het resterende bedrag van de huwelijksfotografie wordt integraal betaald 14 dagen na de fotosessie. Pas na ontvangst of bewijs van betaling ontvangt de klant de foto’s die hij bestelde.
7.5 Betwistingen m.b.t. het factuurbedrag worden binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis gebracht van de fotografe.
7.6 De oplevering van beeldmateriaal kan afhankelijk worden gesteld van de betaling van het nog verschuldigde bedrag.
7.7 Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen (albums, fotoprints en dergelijke). Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

8.    Gevolgen van laattijdige betaling

Bij gebreke aan betaling van het factuurbedrag 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.

9.    Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

10.    Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
– Zaken die van de fotografe bij de klant aanwezig zijn;
– De klant geeft op eerste verzoek van de fotografe de verzekeringspolissen ter inzage.

11.    Garantie

Als partijen een dienstenovereenkomst zijn aangegaan, bevat deze voor de fotografe uitsluitend inspanningsverplichtingen.

12.    Uitvoering van de overeenkomst

12.1 De fotografe heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
12.2 De klant zorgt ervoor dat de fotografe tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
12.3 Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat de fotografe tijdig kan beginnen aan de opdracht, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten of extra uren voor rekening van de klant.

13.    Informatieverstrekking door de klant

13.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van de fotografe.
13.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
13.3 Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, stuurt de fotografe de betreffende documenten terug. Dit geschiedt op voor rekening van de klant.
13.4 Stelt de klant de door de fotografe gevraagde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk beschikbaar, waardoor de uitvoering van de overeenkomst vertraging oploopt, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten/gepresteerde uren voor rekening van de klant.

14.    Intellectuele eigendom

14.1 De fotografe behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de fotografe (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
14.3 De klant zal de foto’s niet gebruiken voor welk commercieel gebruik dan ook.

15.    Oplevering van het beeldmateriaal

15.1 De fotografe maakt een selectie uit alle gemaakte foto’s en bewerkt ze in haar eigen stijl op een gekalibreerd scherm.
15.2 De klant is zich ervan bewust dat het bekijken van de foto’s op een niet-gekalibreerd scherm een iets afwijkend beeld kan weergeven.
15.3 De bewerking van de foto’s is natuurlijk en waarheidsgetrouw, bij- of wegwerkingen worden beperkt.
15.4 Originelen worden nooit naar de klant gestuurd.
15.5 De foto’s in de online galerij blijven twee weken beschikbaar, voor huwelijksfotografie 6 maand, tenzij anders overeengekomen. Na deze termijn, die aanvangt op dag van het delen van de foto’s via de online galerij, is de fotografe gerechtigd om deze foto’s te verwijderen uit haar bestanden.
15.6 Klanten kunnen het overeengekomen aantal foto’s uitkiezen. Voor elke extra foto wordt een supplement aangerekend.
15.7 Fotoprints, albums en dergelijke worden pas geleverd na betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

16.    Cadeaubonnen

16.1 Cadeaubonnen uitgegeven door de fotografe zullen een geldigheidsduur hebben van 1 jaar na de aankoopdatum.
16.2 Cadeaubonnen worden uitgeschreven voor een bepaald bedrag in euro of voor een fotoshoot-pakket. Indien de prijzen op het moment van inwisselen van de pakketcadeaubon zijn verhoogd, dan dient de klant het verschil met de prijs die werd betaald voor de bon bij te passen. De cadeaubonnen zijn strikt persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld.

17.    Publicatie van beeldmateriaal

17.1 De fotografe behoudt het recht om zelf te bepalen welke foto’s op haar website of social-media kanalen worden gepost.
17.2 Indien de klant niet wil dat bepaalde foto’s worden gepubliceerd, dient hij dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten.

18.    Vrijwaring

De klant vrijwaart de fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door haar geleverde producten en/of diensten.

19.    Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na levering.

20.    Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen tijdig schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe via een aangetekend schrijven.

21.    Aansprakelijkheid

A. Aansprakelijkheid van de fotografe

21.1 De fotografe is uitsluitend aansprakelijk voor reëel geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de klant wordt aangetoond, met een maximum van het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
21.2 De fotografe is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

21.    Aansprakelijkheid

B. Hoofdelijke aansprakelijkheid van klanten

21.3 Als een overeenkomst werd aangegaan met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de fotografe verschuldigd zijn.

22.    Recht op ontbinding

22.1 In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of uitstel van betaling zal de fotografe de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen.
22.2 Bij wanbetaling behoudt de fotografe zich het recht voor om verdere leveringen van haar producten/diensten stop te zetten en wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beschouwd als ontbonden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
22.3 Bij eenzijdige contractbreuk of bij ontbinding van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van minimum 30% van de aanvaarde offerte- of factuurprijs. Als de reële schade groter is dan behoudt de fotografe het recht om deze te bewijzen en te vorderen.

23.    Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen en elke onvoorziene omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, schorten de uitvoering van de verbintenissen op, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

24.    Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

25.    Gevolgen nietigheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

26.    Online en offline workshops/cursussen

26.1 Wanneer de Klant, een online cursus of dienst aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de online cursus voortijdig zou worden beëindigd door de Klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.
26.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor de online/offline cursussen en workshops. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met de deze algemene voorwaarden en heeft erkend het herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
26.3 De fotografe is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant, beoogde bij een workshop of cursus. De Klant staat zelf in voor de uitvoering en draagt daar dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor.
26.4 De klant verbindt zich ertoe om: op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen van de opleiding; het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen; de gebruikersnaam en het paswoord dat door de Fotografe wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik. Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal de Fotografe zijn toegang afsluiten, zonder dat de Fotografe aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
26.5 De aangeboden online workshop, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via onze website of via een online platform.
26.6 De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.
26.7 Na het einde van een online training, blijft de inhoud ter beschikbaar tot zolang de Fotografe, de online workshop en het online platform blijven bestaan. Indien de Fotografe ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
26.8 De online workshops zijn 7/7 toegankelijk tenzij onderhoudswerken of onvoorziene technische problemen. De Fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijk niet toegankelijke workshops en cursussen.

27.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

27.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
27.2 De Belgische rechter in het arrondissement waar de fotografe is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Deze rechter is:
– Het vredegerecht te Lokeren;
– Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde;
– Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde;
– Hof van Beroep te Gent.

28.    Aanvaarding algemene voorwaarden

Door het aanvaarden van de offerte of factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Opgesteld te Lokeren op 20 maart 2024.